/>

Ånnerud Barnehus SA

Ånnerud Barnehus er en privat, foreldre-eiet barnehage som ble grunnlagt i 1976. Vi har stabilt personale med lite turnover, og god voksen og pedagogtetthet.

 

VÅRT SATNINGSOMRÅDE ER SRÅK OG NATUREN SOM LEKE – OG LÆRINGSARENA.

 

Språk

I Ånnerud Barnehus SA fokuser vi på språk for å gi barna livsmestring. Et godt språk og en god språkforståelse er grunnleggende for alt vi foretar oss, både i og utenfor barnehagen. Lek, sosial kompetanse og læring er avhengig av barnas språkutvikling og begrepsforståelse. Samtidig utvikler språket seg gjennom leken og i samhandling med andre. Barna skal få oppleve mestring ved respons fra omgivelsene og oppleve glede ved å bruke språk og kommunikasjon i samspill med andre barn og voksne. Språket læres ved å bli brukt, og her er trygghet mellom barn- voksen helt sentralt. I de første leveårene er det viktig å bruke språket aktivt i alle dagliglivets gjøremål. Det er viktig at de voksne modellerer språket ved å sette ord på ting, og at de voksne er konkret og tydelig i kommunikasjonen. For at begrepsforståelsen og ordforrådet skal utvikles, må nye ord og begreper presentere for barna. Ute i skogen skjer dette på en naturlig måte, for der ser og opplever vi mye som vi ikke gjør innenfor barnehagens gjerder. Vi lærer språk med hele kroppen og alle sansene; gjennom å høre, se, ta på og lukte på og kanskje smake på noen ting også.

 

Naturen som leke - og læringsarena.

Naturen er en utømmelig kilde for lek og helhetlig læring. Både om egne ferdigheter, språkutviklingen, grov og fin motorisk utvikling, sosialt og om egne og andres grenser. Når vi er ute i naturen vil barna også lære om naturen, årstider, fugleliv, plante og dyreliv. Barna lærer å ferdes i naturen, de må forholde seg til grenser og hvor de kan gå, og de lærer om miljøvern. Naturen er også en flott arena for å lære om bokstaver, tall, form, farger og fysiske fenomener. Vi kan finne pinner og blader som vi setter sammen til de formene vi ønsker. Vi kan ta med laminerte bilder ut som barna må finne, da øver de også på å kunne orientere seg i skogen. Skogen et stemningsfullt sted å fortelle eventyr og dramatiser fortellinger. De fleste aktiviteter kan vi ta med ut og vi opplever at naturen er vår beste leke- og læringsarena. Å bruke kroppen og være fysisk aktive gir også barn et større læringsutbytte.

 

Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut (Rammeplanen, 2017). Gjennom flere år har vi i Ånnerud Barnehus SA erfart at naturen er en unik leke arena. Barn blir sterke og selvstendige, de bruker fantasien mer og blir kreative, og de samarbeider og leker mer på tvers av alder og kjønn. På denne måten styrkes barns sosiale kompetanse og det blir bedre lek, mer inkludering og mindre konflikter. Å være ute i skogen åpner opp for en verden av muligheter og styrker barnets motoriske ferdigheter, barnets språklige ferdigheter, fantasien og kreativiteten til barnet. Lek og læring i skogen baserer seg på barnas egen nysgjerrighet og barnas initiativ, noe som gjør at barna får medvirke mye i hverdagen. Det å bevege seg i ulent terreng styrker barnets motoriske ferdigheter, og i skogen får barna en variert bruk av kroppen, som barna selv kan tilpasse etter eget behov og hvor de er i utviklingen sin. Dette medfører mestring, glede, selvtillit og styrker barnets psykiske helse.

Tett foreldresamasrbeid, med en gjensidig dialog er viktig for sikre en god hverdag for barna. Den viktigiste arenaen for en gjensidig dialog er den vi får ved henting og levering. Vi tilbyr to foreldresamtaler i året, to foreldremøter og ett årsmøte. Om noen skulle ønske samtler i tillegg til foreldresamtalene er det bare å gi beskjed så blir vi enigen om et tidspunkt som passer. Vi bruker også kidplan, en app for foreldre/foresatte,  der man får daglige oppdateringer med bilder om hva vi har gjort i barnehagen. I appen har foreldre enkel tilgang til månedsplaner og annen informasjon.